• Isabel Bjurmalm

Öckerö Nya Centrum

Vi har blivit kontaktade av ett flertal medlemmar som uttryckt betänkligheter angående planerna om Öckerö Nya Centrum (ÖNC), och bett föreningen agera i två frågor, vilket vi gjort i skrivelse till Öckerö Kommun.


Illustrationsfoto på Öckerö nya centrum. (Foto: Öckerö kommun)

Möjlig överetablering av handel

Den ena frågan gäller risken för möjlig överetablering av handel genom det stora antal kvadratmeter (ca 12 000 m2) som är anslaget för handel och serviceverksamhet i planen för ÖNC. Tidigare utredningar har pekat på denna risk och betonat att tillkommande handels- och serviceverksamheter måste komplettera, inte konkurrera, med befintligt utbud. Risken ligger i att överetablering inom liknande handelsverksamheter kan leda till otillräckligt kundunderlag som i sin tur kan leda till mer generell nedläggning. Vi har därför efterfrågat hur ÖNC kommer att påverka den totala lönsamheten för handel och service inom Öckerö Kommun.


Det lämnande svaret är att det varit en tydligt uttalad ambition av politikerna i uppdraget till exploatörerna av området att eftersträva sådan komplettering av handel och service som primärt inte konkurrerar med befintlig verksamhet. Emellertid så äger exploatörerna ansvaret för sina lokaler och Öckerö Kommun har ingen direkt påverkan på det val dessa gör av slutlig hyresgäst och det är marknaden som styr. Utgångspunkten här är att fastighetsägare vill ha långsiktiga och lönsamma hyresgäster och man utgår från att man då fokuserar på sådana hyresgäster som inte konkurrerar direkt med andra lokala handelscentrum i ex. vis Hönö Klåva. Öckerö kommuns mål och ambition med planen är en attraktiv blandning av bostäder, service och verksamheter för att få ett levande centrum.


Kapaciteten på kommunens reningsverk

Den andra frågan gäller kapaciteten på kommunens reningsverk där man befarar att tillkomsten av ÖNC kommer att belasta maximalt befintlig kapacitet. Detta kan leda till att det under oöverskådlig tid kommer att skapa betydande restriktioner på annan nybyggnation inom kommunen med åtföljande problem för alla lokala företag inom bygg- och anläggningsverksamhet.


Det lämnade svaret på denna fråga är att Öckerö Kommun har påbörjat ett arbete med att värdera olika alternativa möjligheter för utökning av reningsverkets kapacitet för att klara framtida behov. Ett beslut om utökad kapacitet för avloppsrening kommer att tas av kommunstyrelsen innan detaljplanen för ÖNC antas av kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under 2019.


Från föreningens sida kommer vi att fortsätta bevaka dessa frågor.


Detaljplan för Öckerö Nya Centrum

Hela detaljplanen för Öckerö Nya Centrum hittar du här

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!