Stadgar

Öckerö Företags stadgar uppdaterades och blev antagna på årsmötet 21 mars 2018.

§ 1 a Namn

Föreningens namn skall vara Öckerö Företag.

§ 1 b Ändamål

Föreningen har till uppgift att tillvarata och verka för medlemmarnas intresse.

§ 2 Medlemskap

Företag som bedriver sin verksamhet i Öckerö kommun kan erhålla medlemskap. Styrelsen kan besluta att annan skall antas som medlem i föreningen.

§ 3 Sammanträden

Förutom ett årsmöte i månaderna mars-maj, sammanträder föreningen när styrelsen anser så önskvärt. Kallelse till årsmötet skall utsändas per e-post samt annonseras i lokalpress senast 14 dagar före årsmötesdagen.

§ 4 Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Vid beslut inom föreningen och styrelsen gäller vid lika röstetal den mening ordföranden vid mötet biträder. Röstning med fullmakt godkännes ej.

§ 5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av minst 8 och högst 13 ledamöter, varav en ordförande, en sekreterare, en kassör och högst tio övriga ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör, utgörande styrelsens presidium, väljs på två år. Övriga ledamöter väljs på ett år. Avgående medlemmar ur presidiet skall inom en månad från årsmöte tillställa motsvarande nya medlemmar i presidiet alla handlingar inklusive all korrespondens.

Styrelsen skall om möjligt utgöras av ledamöter representerande en jämn bransch- och geografisk fördelning. Styrelsen har rätt att inom sig utse arbetsutskott som kan föra föreningens talan mellan styrelsemöten.

§ 6 Beslut

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.

§ 7 Revision

Årsmötet har att utse två revisorer. Räkenskaperna, som avslutas 31 december, skall tillhandahållas revisorerna senast den 15 februari året därpå och vara granskade före februari månads utgång.

§ 8 Valberedning

Årsmötet har att utse en valberedning om två personer med uppgift att till nästkommande årsmöte föreslå kandidater till styrelsens presidium och övriga ledamöter samt revisorer.

§ 9 Ärende vid årsmöte

Verksamhets- och revisionsberättelse föredras vid årsmöte, liksom även fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet beslutas om årsavgifternas storlek för löpande år samt väljs styrelse, revisorer och valberedning.

§ 10 Årsavgift

Årsavgift skall vara erlagd före maj månads utgång varje år.

§ 11 Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar skall ske vid årsmöte. För sådant beslut erfordras att minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar är eniga om beslut om ändring eller tillägg.

§ 12 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning skall bekräftas av extra föreningsmöte, att avhållas senast två månader efter mötet där beslut om upplösning tas. Vid det extra föreningsmötet skall även beslutas om hur föreningens tillgångar skall disponeras efter upplösning